Facebook Wedstrijd reglement

REGLEMENT Fotowedstrijd The Outsider KUST VAN 3 APRIL 2018 OM 17:00 TOT EN MET 30 APRIL 2018 OM 23.59

 

Artikel 1: Organisatie

De firma THE OUTSIDER COAST, met zetel te Nieuwpoort, Brugsevaart 50 organiseert een fotowedstrijd op haar Facebook-pagina www.facebook.com/TheOutsiderCoast met als thema “Mijn leukste sportmoment”. Deze wedstrijd begint op 3 april om 17u01 en eindigt op 30 april 2018 om 23u59.
De winnaars zijn diegenen die de meeste stemmen hebben behaald (aantal likes op hun foto).
Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook.

Artikel 2: Algemeen

De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door THE OUTSIDER COAST worden genomen. Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van THE OUTSIDER COAST www.theoutsidercoast.be/nl/wedstrijd en op de Facebook-pagina www.facebook.com/TheOutsiderCoast. THE OUTSIDER COAST kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website of Facebook-pagina. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door THE OUTSIDER COAST behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 12 jaar, die gevestigd zijn in België en diebeschikken over een e-mailadres, mogen deelnemen aan deze fotowedstrijd. De personeelsleden van alle verkooppunten van THE OUTSIDER COAST, de centrale, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze uitgesloten categorieën, kunnen niet deelnemen aan deze fotowedstrijd. De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de Facebook-pagina van THE OUTSIDER COAST www.facebook.com/TheOutsiderCoast, alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. De deelnemer dient zijn/haar deelnemende foto te uploaden op de daarvoor voorziene Facebookpost van het promofilmpje van THE OUTSIDER COAST en stemmen verzamelen (aantal likes), en dit tussen 3 april 17:01 en 30 april 23:59. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 4: De foto’s

Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en dat hij beschikt over alle rechten. Elke deelnemer respecteert de wetgeving op de auteursrechten, portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers behouden hun auteursrecht op de gecommuniceerde foto's, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook, maar verleent THE OUTSIDER COAST het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie. THE OUTSIDER COAST behoudt zich het recht voor om foto’s van seksuele, pornografische of discriminerende aard te verwijderen zonder enige kennisgeving noch verklaring. Evenzeer voor foto’s die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, of foto’s die in strijd zijn met de wet of de rechten van derden, evenals foto's van concurrerende merken.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring  uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

De winnaars worden bepaald op basis van het grootste aantal behaalde stemmen per foto op de fotowedstrijd post die werd aangemaakt op de Facebook- pagina van THE OUTSIDER COAST en dit op datum van 3 april 2018 om 17u00. Indien de deelnemer daarnaast de Facebook-pagina (www.facebook.com/TheOutsiderCoast) van THE OUTSIDER COAST “liket”, dan wordt deze “like” als een extra stem geteld voor zijn deelnemende wedstrijdfoto. De winnaars zijn de eigenaars van de foto‘s die het meest aantal stemmen kregen. De 1e prijs gaat naar de persoon van de foto die het meest aantal stemmen heeft behaald. THE OUTSIDER COAST houdt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden. Bij een ex aequo telt de winnaar die in de eerste plaats de Facebook-pagina van THE OUTSIDER COAST (www.facebook.com/TheOutsiderCoast) heeft “geliked”. Als tweede criterium telt het tijdstip van deelname aan de wedstrijd: de deelnemer die eerst deelnam geldt als winnaar. Het logboek van de wedstrijdapp geldt daarbij als bewijs.

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De 1e prijs : Gratis sportkamp twv 190 euro te gebruiken tot 31 augustus 2018. De naam van de winnaar wordt bekendgemaakt op de website van THE OUTSIDER COAST en de Facebook-pagina van THE OUTSIDER COAST. De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via e-mail en heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. De winnaar kan zijn/haar prijs afhalen in het aangeduide I THE OUTSIDER COAST verkooppunt. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan THE OUTSIDER COAST van elke schadevergoeding waartoe THE OUTSIDER COAST kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische presentaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. THE OUTSIDER COAST kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. THE OUTSIDER COAST kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. De verbinding met Facebook van THE OUTSIDER COAST en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. THE OUTSIDER COAST is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. THE OUTSIDER COAST behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit testellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege THE OUTSIDER COAST. THE OUTSIDER COAST is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij de app-bouwer, Facebook-pagina van THE OUTSIDER COAST zelf, beslist THE OUTSIDER COAST autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van THE OUTSIDER COAST kan niet worden aangevochten. THE OUTSIDER COAST of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd. De door THE OUTSIDER COAST verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen THE OUTSIDER COAST en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen THE OUTSIDER COAST en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.