Covid-19 Protocol & Maatregelen

voor logerende en daggroepen
The Outsider Coast & Partners

Banner Covid 19 protocol maatregelen

Met dit protocol gaan we op zoek naar evenwicht, door een heropstart van onze activiteiten te koppelen aan de gezondheid en veiligheid van medewerkers van de logies, kinderen en begeleiders van de groepen en externen.
Een meerdaags verblijf met de doelgroep kinderen en jongeren laat niet op elk moment toe om alle onderlinge afstandsregels of oppervlakteregels te respecteren.
Daarom werd in dit protocol, na advies van de virologen, gekozen voor het concept van vaste contactbubbels van maximum 50 personen (om grote groepen zo op te splitsen in kleinere deelgroepen), in combinatie met het zo veel mogelijk vermijden van contacten met externen.

Om dit in alle veiligheid te doen, overlopen we graag enkele maatregelen die door The Outsider Coast & partners genomen worden.
Goede afspraken maken goede vrienden, en we behouden u graag als een juichende fan natuurlijk !

 

In elk geval kijken we er hard naar uit u te ontvangen en er samen een onvergetelijke dag of verblijf van te maken !

 

Heeft u vragen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen !

Alvast bedankt en tot binnenkort !

- De gehele equipe van The Outsider Coast & partners

 

Sea you soon !

Het protocol wordt uitgesplitst over enkele verschillende paragrafen.

1. Bescherming van de medewerkers

Medewerkers staan in voor de uitbating van de accommodatie. Het zijn de verantwoordelijke uitbater, de werknemers en/of vrijwilligers. De hierna geformuleerde maatregelen specifiëren de richtlijnen uit de generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan. De generieke gids is voorzien van talrijke illustraties en situationele afbeeldingen, en kan gedownload worden op de website van de FOD WASO: www.werk.belgie.be

 1. Elke medewerker ontvangt duidelijke informatie en instructies over dit protocol en de maatregelen die hieruit voortvloeien.
 2. Medewerkers worden bij voorkeur betrokken bij de concrete uitwerking van de maatregelen uit het protocol, rekening houdend met de specifieke situatie van de accommodatie.
 3. Medewerkers blijven thuis als zij zich ziek voelen of één van de volgende symptomen vertonen: koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn.
 4. Medewerkers blijven thuis als iemand woonachtig op hetzelfde thuisadres besmet is met het covid-19-virus.
 5. Aanwezigheden en contacten van alle medewerkers (uitbater, werknemers en vrijwilligers) worden met zorg geregistreerd.
 6. Alle medewerkers worden gesensibiliseerd over handhygiëne en over het hoesten of niezen in een papieren zakdoek of de elleboog. De handen worden minstens gewassen bij aankomst en vertrek, na een toiletbezoek en voor en na de maaltijd. Medewerkers die maaltijden bereiden, wassen ook de handen bij het starten of beëindigen van elke deeltaak in de keuken.
 7. Begroetingen die contact inhouden, worden vermeden. Er zijn voldoende alternatieven voor een handdruk of kus. Heeft u een originele corona-groet, kunt u die zeker aan de medewerker aanleren !
 8. Bij werkplanning en taakverdeling wordt maximaal rekening gehouden met het respecteren van de onderlinge werkafstand van 1,5 meter. Als de werkorganisatie dat ondanks andere bijkomende maatregelen niet toelaat, wordt de marge van 1,5 meter zo dicht mogelijk benaderd en draagt men een mondmasker.
 9. Het gebruik van een lift door meerdere medewerkers tegelijkertijd wordt beperkt en de onderlinge afstand van 1,5 meter dient steeds gerespecteerd te worden.
 10. Medewerkers die tot de risicogroepen behoren, respecteren in alle gevallen de onderlinge afstand van 1,5 meter t.a.v. andere medewerkers en groepen. Hiertoe wordt indien nodig een aangepast takenpakket uitgewerkt. Een mondmasker is verplicht indien de betrokken medewerkers zich niet alleen in een ruimte bevinden. Bij twijfel of een medewerker tot een risicogroep behoort, kan advies ingewonnen worden van een dokter. De uitbater voorziet papieren zakdoekjes en gesloten vuilnisbakken (bij voorkeur met voetbediening) in de werkruimtes. Bij het verwijderen wordt de vuilniszak niet samengedrukt, maar meteen en grondig gesloten.
 11. De uitbater voorziet voldoende middelen om de handen te wassen (bij voorkeur met water en vloeibare zeep), te drogen (papieren handdoeken, geen gewone handdoeken en elektrische handdrogers) en/of te desinfecteren. Geschikte handgels of desinfecterende middelen staan ter beschikking op plaatsen waar handen wassen niet mogelijk is.
 12. Wegwerphandschoenen (bestand tegen perforatie en chemische producten) zijn aanbevolen bij schoonmaak. De handhygiëne wordt verzorgd voor en na het aantrekken van de handschoenen en vervolgens worden deze weggegooid in een afgesloten vuilnisbak.
 13. De werkruimtes worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd, zeker bij wissels van medewerkers. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de contactgevoelige elementen, zoals deurklinken, leuningen, lichtschakelaars, kranen, toiletspoelingen, werkoppervlakten, vuilnisbakken enz. Ook meubilair (tafels, stoelen) dient gedesinfecteerd te worden.
 14. Medewerkers werken zo veel mogelijk met eigen arbeidsmiddelen. Als de arbeidsmiddelen ook door andere medewerkers worden gebruikt, worden de contactgevoelige elementen gedesinfecteerd.
 15. Contacten met voorwerpen of oppervlakken die door anderen gebruikt of aangeraakt zijn, worden zo veel mogelijk vermeden.

2. Communicatie naar de logerende groep

 1. Elke groep wordt voorafgaand aan het verblijf gebrieft, dit gebeurt d.m.v. een document dat 14 dagen voordien via mail bezorgd wordt.
  1. Om de belangrijkste onderlinge afspraken en voorwaarden uit de geldende protocollen te overlopen.
  2. Om af te spreken wie (uitbater of groep) instaat voor de aanwezigheid vloeibare zeep, schoonmaakmiddelen en desinfecterende middelen (in principe is het de groep die deze zaken dient te voorzien voor de eigen deelnemers)
  3. Om het correcte aantal deelnemers te kennen.
  4. Om, indien het over grote groepen gaat, afspraken te maken over de opsplitsing in kleinere contactbubbels (zie verder)
  5. Om aankomstuur en vertrekuur te specifiëren, benodigd om de hygiënische maatregelen tussen twee verschillende groepen waar te kunnen maken (zie verder)

 2. Contactgegevens van lokale zorgverstrekkers en noodnummers kunnen ter plaatse opgevraagd worden, maar u kunt ze hier ook al vinden.
  Bij vermoeden van besmetting worden de medewerkers van The Outsider Coast & partners ASAP verwittigd :

  • Dokter (Nieuwpoort/Westende) : 058 23 31 74
   Groepspraktijk De Boei
   Arsenaalstraat 32

  • Dokter (Oostende) : 059 33 06 98
   Huisartsenpraktijk Groenendijk Bredene
   Groenendijkstraat 12, 8450 Bredene

  • Ziekenhuis (vanuit Nieuwpoort / Westende) : 058 33 31 11
   AZ West
   Ieperse Steenweg 100, 8630 Veurne

  • Ziekenhuis (vanuit Oostende) : 059 41 40 40
   AZ Damiaan
   Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende

  • Noodnummer :
   112 – levensbedreigende situaties & dringende hulp

 3. Op de relevante plaatsen in de accommodatie worden sensibiliserende instructies voor de groep opgehangen.

 4. De verplichte deelnemerslijst die de groep bij de start van het verblijf moet overhandigen aan de uitbater, is bij voorkeur opgesplitst in de verschillende contactbubbels.

3. Communicatie naar de daggroepen

 1. Elke groep wordt voorafgaand aan de activiteiten gebrieft, dit gebeurt d.m.v. een document dat 14 dagen voordien via mail bezorgd wordt. Bij aankomst op de dag van de activiteit overloopt de monitor opnieuw de afspraken met de verantwoordelijke(n) van de groep.
  1. Om de belangrijkste onderlinge afspraken en voorwaarden uit de geldende protocollen te overlopen.
  2. Om af te spreken welke kleedruimtes op welke momenten voor de groep voorzien zijn, alsook om af te spreken welke picknickplaats eventueel voor hen voorzien is.
  3. Om, indien het over grote groepen gaat, afspraken te maken over de opsplitsing in kleinere contactbubbels (zie verder).
  4. Om aankomstuur en vertrekuur te specifiëren, benodigd om de hygiënische maatregelen tussen twee verschillende groepen waar te kunnen maken (zie verder).

 2. Contactgegevens van lokale zorgverstrekkers en noodnummers kunnen ter plaatse opgevraagd worden, maar u kunt ze hier ook al vinden.
  Bij vermoeden van besmetting worden de medewerkers van The Outsider Coast & partners ASAP verwittigd :

  • Dokter (Nieuwpoort/Westende) : 058 23 31 74
   Groepspraktijk De Boei
   Arsenaalstraat 32

  • Dokter (Oostende) : 059 33 06 98
   Huisartsenpraktijk Groenendijk Bredene
   Groenendijkstraat 12, 8450 Bredene

  • Ziekenhuis (vanuit Nieuwpoort / Westende) : 058 33 31 11
   AZ West
   Ieperse Steenweg 100, 8630 Veurne

  • Ziekenhuis (vanuit Oostende) : 059 41 40 40
   AZ Damiaan
   Gouwelozestraat 100, 8400 Oostende

  • Noodnummer :
   112 – levensbedreigende situaties & dringende hulp

 3. Op de relevante plaatsen in de accommodatie worden sensibiliserende instructies voor de groep opgehangen.
 4. De ter beschikking gestelde sportmaterialen zijn hetzij ontsmet, hetzij 72 uren in quarantaine gehouden. De deelnemers maken enkel gebruik van de sportmaterialen die hun door de instructeur aangewezen worden. Zij plaatsen deze materialen enkel terug op de aangeduide plaatsen voor “gebruikt en nog niet ontsmet” materiaal.
 5. De deelnemers vermijden op elk moment om gebruik te maken van sanitaire ruimtes-picknickplaatsen-terrassen… die niet expliciet aan hun zijn toegewezen.
 6. De deelnemers beperken de toegang tot het gebouw tot het strikt noodzakelijke: toiletbezoek beperkt tot max aantal personen zoals aangegeven, douches enkel tijdens het voorziene tijdsblok, recagedeelte enkel voor consummaties aldaar.
 7. De deelnemers houden strikt afstand tot andere groepen.

4. Indeling van gebouw en/of terrein

 1. Indien verschillende groepen tegelijkertijd logeren in de diverse accommodaties wordt gezorgd voor een maximale afscheiding tussen deze groepen.
  Grote groepen zijn verplicht om zichzelf op te splitsen in contactbubbels van maximum 50 personen. Personen uit verschillende contactbubbels slapen steeds afgescheiden van elkaar.
  Elk van de drie accommodaties herbergt max 1 groep.
 2. Personen uit verschillende accommodaties beschikken over eigen sanitaire ruimtes. De groepsdouches worden niet gebruikt door de logerende groepen, maar zijn strikt voorzien voor de daggroepen.
 3. Voor groepen die op de kampeerweide slapen, worden deze groepsdouches in aparte tijdsblokken voorbehouden ( nl voor 9 uur en na 18 uur) Ze worden telkens tussen hun tijdsblok en dat van de daggroepen ontsmet.
 4. Personen uit verschillende accommodaties wassen zichzelf bij voorkeur aan lavabo’s of wasbakken in hun eigen accommodatie. De wasbakken buiten zijn voorzien voor de daggroepen.
  De groepen die logeren op de kampeerweide kunnen gebruiken maken van de wasbakken buiten, maar dan strikt gescheiden van de daggroepen en na desinfectie. Hiervoor maken de eigen begeleiders van de groepen afspraken met de locatieverantwoordelijke.
  Personen uit verschillende accommodaties gaan bij voorkeur naar het toilet in hun eigen accommodatie.
 5. Personen uit verschillende accommodaties gebruiken aparte refters. Als het niet mogelijk is om aparte ruimtes te voorzien, zorgt de groep voor een opsplitsing in tijd (verschillende contactbubbels kunnen op verschillende momenten gebruik maken van dezelfde refter, maar enkel na grondige desinfectie – zie verder). Elke contactbubbel beschikt ook over eigen borden, glazen, bestek e.d. voor de volledige duur van het verblijf.
 6. Personen uit verschillende contactbubbels gebruiken bij voorkeur elk eigen daglokalen voor spel en andere activiteiten. Als het toch nodig is om daglokalen te delen met verschillende contactbubbels, gebeurt dit nooit tegelijkertijd en slechts na grondige desinfectie – zie verder.
 7. Spelen en activiteiten in open lucht verdienen de absolute voorkeur. Ook daarbij worden personen van verschillende contactbubbels fysiek gescheiden van elkaar. Als op verschillende momenten wordt gebruik gemaakt van dezelfde oppervlakte, dienen enkel contactgevoelige elementen gedesinfecteerd te worden, zoals buitenmeubilair, bepaalde speeltoestellen e.d. Zandbakken en zwemwater leveren geen besmettingsgevaar op.
 8. Elke accommodatie beschikt over zijn eigen buitenterras met zitbanken en picknicktafels en de daar logerende groep maakt enkel gebruik van dat terras. Het gebruik maken van het terras voor de daggroepen is niet toegestaan. Indien nodig kan door The Outsider Coast & partners extra meubilair aangeleverd worden. Dit wordt dan na gebruik gedesinfecteerd door de gebruiker.
 9. De uitbater duidt een ruimte aan om personen met symptomen, in afwachting van verdere instructies, in quarantaine te plaatsen. Hiervoor stelt The Outsider Coast te Nieuwpoort een campingcar ter beschikking.

5. Schoonmaken en desinfecteren

 1. Een propere en veilige accommodatie ter beschikking stellen vraagt tijd. Hiervoor worden met de groepen afspraken gemaakt over aangepaste tijdstippen voor aankomst en vertrek.
 2. Desinfecteren gebeurt met verdund bleekwater of biologisch afbreekbare alternatieven die even goed desinfecteren. Desinfecteren is niet nodig als het gebouw minstens drie dagen leeg staat of bepaalde materialen drie dagen lang niet gebruikt worden.
 3. Het desinfecteringsprogramma heeft bijzondere aandacht voor contactgevoelige elementen, zoals deurklinken, leuningen, lichtschakelaars, kranen, toiletspoelingen, werkoppervlakten, bedranden, bedladders, vuilnisbakken, handgrepen van toestellen enz. Ook meubilair (tafels, stoelen, zetels, tuinbanken …) dient gedesinfecteerd te worden.
 4. De deelnemers van de groepen brengen zelf hoeslakens en kussenslopen mee van thuis.
 5. Eetmateriaal (borden, glazen, bestek e.d.) wordt gedesinfecteerd bij elke groepswissel. Dit gebeurt dmv professionele vaatwasmachine bij min 60 graden.
 6. Bovenstaande geldt eveneens voor kookpotten, pannen en ander keukenmateriaal in de zelfkookkeuken.
 7. Het uitlenen van materialen (bijv. gezelschapsspelen, sportmateriaal, sjorbalken e.d.) aan groepen gebeurt enkel binnen de vastgelegde contactbubbels. De ter beschikking gestelde sportkoffers mogen niet gebruikt worden op de eerste twee dagen en de laatste dag van het verblijf.
  Indien dit toch wenselijk is worden deze gedesinfecteerd door de gebruiker.
 8. Indien de uitbater (deels of volledig) verantwoordelijk is voor de tussentijdse schoonmaak (bijvoorbeeld bij boekingen in volpension), kunnen medewerkers enkel schoonmaken als de groep de betreffende ruimte of verdiep heeft verlaten. In dat geval gaat bijzondere aandacht naar desinfectering van de contactgevoelige elementen, waarbij extra prioriteit wordt gegeven aan contactgevoelige elementen die door mensen van meerdere contactbubbels worden aangeraakt.
 9. Het gebouw wordt grondig verlucht voor de aankomst van elke groep (bij voorkeur gedurende de volledige groepswissel, maar minimaal 20 minuten).

6. Contacten beperken

 1. Contacten bij aankomst en vertrek worden liefst beperkt tot twee personen: een medewerker van het jeugdverblijfcentrum/kampeerterrein en een verantwoordelijke van de groep.
 2. Bij contacten met groepen of derden wordt de minimale afstand van 1,5 meter gerespecteerd. Het dragen van een mondmasker is aangewezen en, indien de afstand van 1,5 meter niet kan verzekerd worden, zelfs verplicht.
 3. Contacten met derden (leveranciers, technici e.d.) zijn niet mogelijk zonder afspraak. Derden worden niet toegelaten in de ruimten waar de groep zich bevindt. Bij een dringende herstelling wordt de betreffende ruimte in samenspraak met de groep tijdelijk vrij gemaakt en worden de afstandsregels strikt toegepast.
 4. Externe bezoekers (waaronder ouders van deelnemers) mogen de accommodatie niet betreden tijdens een groepsverblijf.
 5. Plaatsbezoek voor bezichtiging van de accommodatie worden vermeden tijdens het verblijf van een groep.
 6. Waar mogelijk worden, via het uitwisselen van gsm-nummers, onnodige fysieke contactmomenten tijdens het verblijf vermeden.
 7. Het contact bij de postbedeling wordt beperkt. De uitbater voorziet een plek waar post en pakjes contactloos kunnen worden doorgegeven.
 8. Medewerkers van het jeugdverblijfcentrum staan niet in voor bediening van maaltijden aan tafel. Begeleiders zorgen zelf voor de bediening van kinderen van de eigen contactbubbel, hetzij aan tafel, hetzij in buffetvorm.
 9. Het dekken/afruimen van de tafels kan enkel door medewerkers van het jeugdverblijfcentrum gebeuren op het moment dat de groep niet aanwezig is in de refter. De groep kan ook, volgens afspraak, zelf instaan voor het dekken van de tafels en het afruimen naar een centraal punt, maar voor grotere groepen gebeurt ook dit binnen de vastgelegde contactbubbels.
 10. Medewerkers en leden van de groep wassen niet samen af.
 11. Als een traiteur ingeschakeld wordt voor de maaltijden, worden duidelijke afspraken gemaakt over het leveren en ophalen.

7. Afval

 1. De uitbater voorziet in het gebouw voldoende gesloten vuilnisbakken.
 2. Groepen die in zelfkook verblijven, staan zelf in voor het verwijderen van het afval.
 3. In volpensionformule-worden de vuilnisbakken dagelijks geledigd. Daarbij wordt de zak niet samengedrukt, maar meteen en grondig gesloten.

Dit protocol is onderhevig aan wijzigingen indien er bijkomende maatregelen of versoepelingen vanuit de overheid gecommuniceerd worden.